biscotto members card

Συνέχεια στο Κυρίως Περιεχόμενο »

Καλάθι αγορών

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

Settings 
Biscotto Members Card
ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 20%-50% ΓΙΑ 1 ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ Β. ΕΛΛΑΔΑ

όροι συμμετοχής

ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «biscotto members card».

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η εταιρία με την επωνυμία mediaview, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός Αγίου Γεωργίου 5, Πατριαρχικό Πυλαίας, Κτίριο Cosmos Offices (T.K 57001) εφεξής και για τους παρόντες όρους «εταιρία», προχωρά στην υλοποίηση προγράμματος με τον τίτλο «biscotto members card», εφεξής και για τους παρόντες «Πρόγραμμα». Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η παροχή προνομίων, εκπτωτικών κ.ά. σε συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής:

ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι κατωτέρω αναφερόμενοι όροι, προϋποθέσεις και συμφωνίες ρυθμίζουν την έννομη σχέση μεταξύ της εταιρίας με την επωνυμία mediaview και των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα με τον τίτλο «biscotto members card», τον τρόπο και την διαδικασία συμμετοχής, τη λειτουργία και τη λήξη του προγράμματος, αποτελούν δε αναπόσπαστο μέρος της αίτησης εγγραφής ή αίτησης ανανέωσης εγγραφής στο «Πρόγραμμα».
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 
2. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται αίτηση του εκάστοτε ενδιαφερομένου, η οποία μπορεί να υποβληθεί τόσο εγγράφως στην έδρα της «εταιρίας» όσο και ηλεκτρονικά με συμπλήρωση της ειδικής φόρμας στον ιστότοπο ιδιοκτησίας της «εταιρίας», με την ονομασία: www.biscotto.gr. Ο κωδικός αναγνώρισης (serial number) που περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό έντυπο (αίτηση εγγραφής ή/και αίτηση ανανέωσης εγγραφής) είναι επαρκής για την πιστοποίηση της ταυτότητας του αποστολέα και της αυθεντικότητας του εγγράφου. Όλες οι λεπτομέρειες καθώς και όλες οι γνωστοποιήσεις – ενημερώσεις, στις οποίες οφείλει να προβαίνει η «εταιρία» αναφορικά στο «Πρόγραμμα», θα πραγματοποιούνται με έναν από τους κάτωθι αναφερόμενους τρόπους: α. μέσω της ιστοστελίδας www.biscotto.gr, β. μέσω ειδικής σήμανσης στο περιοδικό «biscotto», γ. μέσω αποστολής ενημερωτικών e-mails στους συμμετέχοντες στο «Πρόγραμμα» και δ. μέσω μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (sms) στους αριθμούς κινητής τηλεφωνίας τους οποίους οι συμμετέχοντες έχουν δηλώσει στις αιτήσεις. Η «εταιρία» διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να περιορίσει, αυξήσει ή να τροποποιήσει τους ανωτέρω αναφερόμενους τρόπους ενημέρωσης των συμμετεχόντων στο «Πρόγραμμα».
3. Ο Αιτών φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την γνησιότητα, εγκυρότητα, αλήθεια, ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στην αίτηση ως προσωπικά του στοιχεία είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά και είναι το μόνο υπαίτιο για τις τυχόν ποινικές ή αστικές συνέπειες από την καταχώριση πλαστών, ψευδών, παρανόμως κτηθέντων ή ανύπαρκτων στοιχείων. Η «εταιρία» διατηρεί το δικαίωμα επικοινωνίας με τους αιτούντες προς επαλήθευση των ατομικών τους στοιχείων.
4. Η έκδοση της κάρτας θα πραγματοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστημα που η «εταιρία» θα καθορίζει και ο εκάστοτε αιτών θα ειδοποιείται για την παραλαβή της από την «εταιρία». Για την έκδοση της κάρτας ο αιτών οφείλει να καταβάλει στην «εταιρία» το ποσό των 20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εφεξής και για τους παρόντες «τέλος συμμετοχής», το οποίο αντιστοιχεί στα έξοδα έκδοσης της κάρτας, διαχείρισης και λειτουργίας του Προγράμματος. Το «τέλος συμμετοχής» θα καταβάλλεται είτε τοις μετρητοίς στα γραφεία της «εταιρίας» όταν ο αιτών κληθεί από την τελευταία για την παραλαβή της κάρτας, είτε μέσω αντικαταβολής σε εταιρία ταχυμεταφορών ή σε εκπρόσωπο – συνεργάτη της «εταιρίας», εφόσον ο αιτών επιλέξει την παράδοση της κάρτας σε διεύθυνση επιθυμίας του, είτε με χρέωση κάρτας. Σε περίπτωση παράδοσης της κάρτας – κατόπιν σχετικής επιλογής του αιτούντος - σε περιοχή τόσο εντός όσο και εκτός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, ο αιτών θα επιβαρύνεται με το πρόσθετο έξοδο ύψους 2,5 € το οποίο αντιστοιχεί στο κόστος μεταφοράς και παράδοσης της κάρτας. Σε όλες τις περιπτώσεις θα υπογράφεται σχετικό έγγραφο παραλαβής της κάρτας. Σε καμία περίπτωση το «τέλος συμμετοχής» δεν επιστρέφεται από την «εταιρία» ούτε δύναται να συμψηφισθεί με άλλες αξιώσεις των Συμμετεχόντων κατά της «εταιρίας». Ρητά όμως συμφωνείται στους παρόντες ότι αν μέσα σε χρονικό διάστημα 15 ημερών από την παραλαβή από τον Συμμετέχοντα της κάρτας, αυτός δεν επιθυμεί πλέον την Συμμετοχή του στο Πρόγραμμα, τότε οφείλει να επιστρέψει στην «εταιρία» την κάρτα και η «εταιρία» οφείλει να του επιστρέψει το καταβληθέν τέλος συμμετοχής. 
5. Σε περίπτωση δήλωσης αίτησης συμμετοχής στο «Πρόγραμμα» και χορήγησης της κάρτας για Τρίτο φυσικό πρόσωπο, ως Δώρο, τότε απαιτείται επιπλέον ενεργοποίηση της κάρτας από τον Τρίτο – δωρεολήπτη, ο οποίος είτε θα πρέπει να παραδώσει υπογεγραμμένο στην «εταιρία» το σχετικό έντυπο που θα συνοδεύει την κάρτα, είτε θα πρέπει να συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία στο ανάλογο πεδίο στην ιστοσελίδα www.biscotto.gr.
6. Η εγγραφή του συμμετέχοντος στο «Πρόγραμμα» θα θεωρείται ότι συντελέστηκε κατά την ημερομηνία έκδοσης της κάρτας και θα λήγει την τελευταία ημέρα του ιδίου με την ημερομηνία έκδοσης μήνα του επομένου έτους. Όλα δε τα προνόμια και οι σχετικές εκπτώσεις θα παρέχονται στον κάτοχο της κάρτας από την παραλαβή αυτής από τον κάτοχο της. 
7. Η «εταιρία» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε την διαδικασία συμμετοχής στο «Πρόγραμμα» καθώς και το ύψος του καταβλητέου «τέλους συμμετοχής», με σχετικές γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μέσω ενός ή περισσοτέρων τρόπων που στο άρθρο 2 των παρόντων αναφέρονται.
8. Η «εταιρία» θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η έκδοση της κάρτας και η παράδοση αυτής στον εκάστοτε κάτοχο να μην απέχει ιδιαιτέρως χρονικά.
9. Με την υποβολή της αίτησης για έκδοση της κάρτας ή με την υποβολή της αίτησης ανανέωσης της κάρτας, ο κάτοχος της δηλώνει ότι γνωρίζει, συναινεί και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους, προϋποθέσεις και συμφωνίες συμμετοχής στο Πρόγραμμα. 
10. Η «εταιρία» διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση συμμετοχής κατά την διακριτική της ευχέρεια.
11. Η κάρτα που θα λαμβάνει ο εκάστοτε συμμετέχων στο «Πρόγραμμα» είναι αυστηρώς προσωπική, δεν εκχωρείται και δεν μεταβιβάζεται σε τρίτο και χρήση της μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον από τον νόμιμο κάτοχο της. Περιλαμβάνει δε, το ονοματεπώνυμο του κατόχου, έναν κωδικό και την ημερομηνία λήξης της. Για τον λόγο αυτό, σε περίπτωση απώλειας της, ο κάτοχος υποχρεούται να ειδοποιεί αμελλητί την «εταιρία» ώστε η τελευταία να προβαίνει άμεσα σε αντικατάσταση της. Η κάρτα δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική.
12. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, ο κάτοχος υποχρεούται, αν επιθυμεί την επανέκδοση της, να υποβάλει εκ νέου αίτηση στην «εταιρία» με έναν από τους ανωτέρω αναφερόμενους στον όρο 2 των παρόντων τρόπων χωρίς όμως να καταβάλει εκ νέου το απαιτούμενο τέλος συμμετοχής, ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής που εκάστοτε ισχύει. Η κάρτα αποτελεί ιδιοκτησία της «εταιρίας» για αυτό και οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται σε πρώτη ζήτηση της «εταιρίας», να επιστρέψουν σε αυτήν την κάρτα.
13. Ανανέωση της συμμετοχής στο Πρόγραμμα και ανανέωση της ισχύος κάρτας, μπορεί να πραγματοποιηθεί με την υποβολή αίτησης ανανέωσης της ισχύος της κάρτας από τους Συμμετέχοντες, η οποία μπορεί επίσης να υποβληθεί είτε εγγράφως στα γραφεία της εταιρίας είτε ηλεκτρονικά κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο η «εταιρία» έχει ανακοινώσει, με καταβολή εκ νέου του εκάστοτε ισχύοντος τέλους συμμετοχής, ανεξαρτήτως από την συχνότητα χρήσης της κάρτας από τον Συμμετέχοντα. Η αίτηση ανανέωσης θα πρέπει να περιέλθει σε γνώση της εταιρίας το αργότερο είκοσι ημέρες πριν από τη λήξη της αρχικής κάρτας. 
14. Η «εταιρία» διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε το στους παρόντες περιγραφόμενο «Πρόγραμμα», να τροποποιήσει τους παρόντες ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με το παρόν Πρόγραμμα. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, συμπληρώσει ή να διαγράψει τα παρεχόμενα προνόμια, οποτεδήποτε. Οι σχετικές ενημερώσεις θα πραγματοποιούνται κατά τα στους όρους 2 και 6 των παρόντων οριζόμενα. Ουδεμία αξίωση έχουν οι Συμμετέχοντες κατά της «εταιρίας» ή κατά των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων και εταιριών για το εν προκειμένω περιγραφόμενο δικαίωμα της, αντιθέτως δηλώνουν ότι αναγνωρίζουν και αποδέχονται αυτό όπως στον παρόντα όρο περιγράφεται. 
15. Με την κάρτα παρέχονται στους Συμμετέχοντες εκπτωτικά ή άλλης φύσεως προνόμια, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται και ανανεώνονται στην ιστοσελίδα της «εταιρίας» με την ονομασία www.biscotto.gr ή/και στο περιοδικό με την ονομασία «biscotto». Σχετικές γνωστοποιήσεις μπορούν να αποστέλλονται κατά τα προαναφερθέντα και μέσω e-mails ή/και sms προς τους Συμμετέχοντες.
16. Για την παροχή των εν γένει προνομίων απαιτείται επίδειξη από τον εκάστοτε κάτοχο της κάρτας, αυτής στην συνεργαζόμενη με το «Πρόγραμμα» επιχείρηση πριν από την παραγγελία στις επιχειρήσεις γαστρονομίας και διασκέδασης και κατά την είσοδο στα ταμεία των επιχειρήσεων θεαμάτων, όταν για την είσοδο απαιτείται η έκδοση εισιτηρίου. Επιπλέον, ο κάτοχος οφείλει να επιδεικνύει την κάρτα κατά την πληρωμή του λογαριασμού εάν αυτό ζητηθεί. 
17. Σε περίπτωση που παρέχεται εκπτωτικό προνόμιο, τότε ισχύουν τα εξής: Α. ο κάτοχος υποχρεούται να επιδείξει την κάρτα κατά τα στον όρο 15 αναφερόμενα στην συνεργαζόμενη με το «Πρόγραμμα» επιχείρηση.  Β. Σε περίπτωση προσέλευσης του κατόχου σε χώρους γαστρονομίας και διασκέδασης, όπως ενδεικτικά σε εστιατόρια ή άλλους χώρους εστίασης, μπαρ, καφέ, κλαμπ, μουσικές σκηνές, η έκπτωση παρέχεται επί του λογαριασμού που ο κάτοχος της κάρτας θα πραγματοποιεί με κατανάλωση ανά φορά στην εκάστοτε συνεργαζόμενη με το Πρόγραμμα επιχείρηση. Ο Συμμετέχων μπορεί να ζητήσει την έκπτωση για όσες φορές πραγματοποιήσει νέο λογαριασμό στην επιχείρηση. Ο λογαριασμός αυτός μπορεί να προκύπτει είτε από μοναδική κατανάλωση του κατόχου είτε από συνολική κατανάλωση του κατόχου και ατόμων που προσέρχονται μαζί με τον κάτοχο στην επιχείρηση, το σύνολο όμως των ατόμων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ άτομα. Η ανωτέρω έκπτωση, σε περίπτωση που εμφανιστούν δύο ή περισσότερες κάρτες από άτομα που προσέρχονται μαζί ως σύνολο στην επιχείρηση, θα χορηγείται βάσει μόνον της μίας κάρτας και ανά λογαριασμό.  Γ. Σε περίπτωση που το σύνολο των ατόμων υπερβαίνει τα οκτώ, η έκπτωση θα χορηγείται στο σύνολο του λογαριασμού που προκύπτει από τις οκτώ παραγγελίες που θα λάβει πρώτα η επιχείρηση.  Δ. Η εξόφληση του λογαριασμού στην συνεργαζόμενη με το Πρόγραμμα επιχείρηση γίνεται με τους τρόπους εξόφλησης που η συνεργαζόμενη επιχείρηση διαθέτει.  Ε. Σε χώρους θεαμάτων όπως ενδεικτικά σε θεατρικές σκηνές ή σε κινηματογράφους, τα σχετικά προνόμια, προσφορές και εκπτώσεις θα ανακοινώνονται από την «εταιρία» μέσω των τρόπων που στο άρθρο 2 των παρόντων περιγράφονται.
18.Η «εταιρία» έχει συνάψει συμβάσεις με τις συνεργαζόμενες στο Πρόγραμμα επιχειρήσεις ώστε να διασφαλίζεται η ακώλυτη χρήση της κάρτας από τους κατόχους της στο ακέραιο. Ωστόσο, ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των κατόχων σε περίπτωση που συνεργαζόμενες επιχειρήσεις δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος, ενώ επίσης ουδεμία ευθύνη φέρει η «εταιρία» για τα παρεχόμενα προϊόντα ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τις συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις έναντι των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με την «εταιρία» προκειμένου να διατυπώσουν τυχόν πλημμέλειες από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
19. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις κρατήσεων, τα ωράρια λειτουργίας, τις ώρες επικοινωνίας κτλ.
20. Η παροχή των προνομίων εξαρτάται από την διαθεσιμότητα της κάθε φορά συνεργαζόμενης επιχείρησης.
21. Σε καμία περίπτωση η κάρτα και οι παρεχόμενες προσφορές, προνόμια, εκπτώσεις και οι εν γένει υπηρεσίες δεν επιστρέφονται έναντι χρημάτων.
22. Σε περίπτωση πτώχευσης της «εταιρίας», εξαγοράς, συγχώνευσης, διάσπασης ή λύσης με οποιονδήποτε τρόπο αυτής, το πρόγραμμα ακυρώνεται αυτόματα και κανένα μέλος δεν δύναται να εγείρει καμία αξίωση κατά αυτής.
23. Τα σήματα αλλά και όλο το περιεχόμενο του παρόντος εντύπου και της σχετικής εκπτωτικής κάρτας συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και των παρεχομένων υπηρεσιών έχουν καταχωρηθεί στις αρμόδιες Αρχές και προστατεύονται ως νομίμως κατοχυρωμένα τόσο στην Ελλάδα όσο και στον Διεθνή χώρο, αποτελώντας πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της «εταιρίας». Κάθε χρήση των σημάτων από τρίτο πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο προς τούτο, απαγορεύεται απολύτως, τιμωρείται δε βάσει των ισχυόντων νομοθετικών διατάξεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο εκάστοτε συμμετέχων κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος εντύπου ή και της εκπτωτικής κάρτας.
24. Για την διενέργεια του στους παρόντες περιγραφόμενου «Προγράμματος», η εταιρία συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων, που οι τελευταίοι καταχωρούν στην αίτηση συμμετοχής και δημιουργεί σχετικό αρχείο σύμφωνα με το Νόμο. Η «εταιρία» χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για την ομαλή διεξαγωγή του Προγράμματος, για την ενημερωτική υποστήριξη των συμμετεχόντων αλλά και για στατιστικούς λόγους καθώς και για λόγους προώθησης, διαφήμισης, υποστήριξης και εκτέλεσης του Προγράμματος.
25. Με την υποβολή της αίτησης έκδοσης ή ανανέωσης της κάρτας και ως εκ τούτου συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ο εκάστοτε αιτών δίνει την ρητή συναίνεση και συγκατάθεση του προκειμένου η «εταιρία» να καταχωρήσει τα στοιχεία του στο αρχείο που αυτή θα δημιουργήσει καθώς και να χρησιμοποιήσει αυτά για τους λόγους που στον όρο 25 αναφέρονται αλλά και για επικοινωνία με τους συμμετέχοντες. 
26. Η «εταιρία» τηρεί όλες τις ισχύουσες Νομοθετικές Διατάξεις για την δημιουργία και τήρηση Αρχείου ενώ κάθε συμμετέχων μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με την «εταιρία» και να ζητήσει την διόρθωση των προσωπικών του στοιχείων ή την διαγραφή αυτών κατά τα στον Νόμο 2472/1997 οριζόμενα.
27. Η «εταιρία» μπορεί να διοχετεύσει τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα σεβόμενη και τηρώντας το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο, για στατιστικούς λόγους, για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος, για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των συμμετεχόντων, για λόγους προώθησης, διαφήμισης, υποστήριξης, εκτέλεσης του Προγράμματος, ή για λόγους συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές για αυτήν την τελευταία περίπτωση. Προς τούτο, ο εκάστοτε αιτών με την υποβολή της αίτησης έκδοσης ή ανανέωσης της κάρτας, δίνει την ρητή συναίνεση και συγκατάθεση του προκειμένου η «εταιρία» να δύναται να προχωρήσει στην διαβίβαση των προσωπικών στοιχείων του κατά τα στα ανωτέρω εδάφια αναφερόμενα.
28. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης εγγραφής ή ανανέωσης της κάρτας θεωρείται υπογεγραμμένο έγγραφο και είναι αποδεκτή από την «εταιρία» ως τέτοιο.
29. Οι παρόντες όροι μπορούν να αναθεωρούνται οποτεδήποτε από την «εταιρία» ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες του Προγράμματος και στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται προς τούτο να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους παρόντες για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνέχιση χρήσης της κάρτας συνεπάγεται ότι ο συμμετέχων αποδέχεται όλες τις γενόμενες τροποποιήσεις των παρόντων.
30. Οι όροι συμμετοχής αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος και βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.biscotto.gr καθώς και στο τεύχος με αριθμό 75 του περιοδικού «biscotto» που η «εταιρία» εκδίδει. Για να γίνει δεκτή η οποιαδήποτε αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα απαιτείται η ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων από τον αιτούντα.
31. Τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα καθώς και την έννομη σχέση μεταξύ των μελών και της «εταιρίας» ρυθμίζει το Ελληνικό Δίκαιο ενώ για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την συμμετοχή μελών στο Πρόγραμμα αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.